Södertälje Husvagnsklubb

Arbets- och städdokument

Arbets- och städdokument för Södertälje Husvagnsklubb

Dokumentet uppdaterat på styrelsemöte 2020-11-21

Arbets- och Städdokument

Klubbens anläggningar måste vi värna och vårda. Det är allas vår egendom och det är viktigt att alla känner delaktighet i denna.

 

Klubben har inte ekonomi att leja ut arbetet med att sköta anläggning och städningen. Alla måste hjälpa till med att sköta anläggningen för att kostnaderna skall hållas nere. Medlem skall vara delaktig i vår- och höststädning av såväl området som klubbens anläggningar.

 

Vid frånvaro meddelar man sin kvartersvärd. Vid all ogiltig frånvaro eller på annat sätt vägran att delta i arbetet då man har arbetslördag eller städning utgår frånvaroavgift. Vid upprepad frånvaro kan medlemskap och dispositionsrätt till tomt bli förverkad.

Arbetslördag

Det är varje medlems skyldighet att nedbringa anläggnings- och driftkostnader. Varje tomtinnehavare deltar utan ersättning för att fullgöra av styrelsen eller av styrelsen utsedda arbetsinsatser.

 

Arbetslördagen genomförs på lördagar mellan kl. 09.00 – 13.00 under ledning av utsedd arbetsledare.

 

Finns det inte arbetssysslor till kl. 13.00 kan arbetsledaren (endast arbetsledaren) besluta att dagens arbete är avslutat.

 

Kaffe- och matrast tar man först efter kl. 13.00, eller efter det att arbetsledaren meddelat att inget arbete kvarstår.

 

Kvarteren utför sin arbetslördag enligt rullande schema.

 

Infaller arbetslördagen på en dag som är specificerad nedan*, genomförs inte arbetsinsatsen vid det tillfället. Kvarteret kan i så fall kallas in till arbetsinsats vid ett annat tillfälle då det finns behov av arbetskraft.

Kallelse skall i så fall ske i god tid.

*Gäller endast påskafton, midsommardagen, julafton och nyårsafton.

 

Under tider på året då det inte är så mycket arbete som skall utföras kan del av kvarteret delta. För att detta skall fungera så tar kvartersvärden kontakt med tjänstgörande arbetsledare för att kontrollera vilka arbeten som skall utföras, och hur många deltagare som behövs för kommande arbetslördag.

 

Kvartersvärden svarar för att önskat antal deltagare kallas in och att övrig del av kvarteret informeras om att de inte behöver delta. Observera att städning alltid skall genomföras.

 

Kvartersvärden ansvarar för vilka som deltagit i reducerat kvarters arbetsinsats.

 

Om inte tomtinnehavaren kan genomföra sin arbetslördag kan den utföras vid annat tillfälle. Det skall anmälas till den egna kvartersvärden och till kvartersvärden på det kvarter där arbetslördagen skall genomföras.

 

Styrelsen äger rätt att besluta att styrelsemedlemmar eller de som har andra uppdrag befrias från arbetslördagen. Det gäller inte städning av föreningens lokaler.

Städning

Städningen av klubbhuset utförs enligt uppsatt städinstruktion mellan kl. 10.30 – 12.00.

Två tomter ur tjänstgörande kvarter utför städningen av servicehuset.

 

Under högsäsongen (v 26 – v 32) utförs städningen dagligen. Städveckan gäller från måndag till söndag. På vardagar kan städning göras på annan tid än 10.30 – 12.00.

 

Under lågsäsong (v 15 – v 25 och v 33 – 40) behöver inte städningen utföras varje dag utan tre dagar i veckan (onsdag, lördag och söndag). På onsdagar kan städning göras på annan tid än 10.30 – 12.00.

 

Under vintersäsongen (v 1 – 14 och v 41 – 53) ansvarar arbetslaget för att städning genomförs på lördagar. De som städar på lördagar återgår till arbetslaget efter att städning är utförd.

 

Övriga dagar är det de fastboende som tömmer papperskorgar och fyller på papper samt utför ev. akutstädning. Det senare behöver inte utföras vid ett bestämt klockslag.

Vid röd lördag v 1 – 14 och v 41 – 53 utförs städningen av fastboende. Det innefattar även att de fastboende ser till att skotta och sanda framför klubbhus och övriga byggnader när så behövs.

Storstädning av servicehus vår & höst​

Storstädning av servicehus skall utföras två gånger per år (vår och höst). Tidpunkten fastställs i den verksamhetsplan som beslutas av årsmötet.

 

Städningen är uppdelad i sex (6) timmar (mellan 09.00 och 15.00). Varje kvarter deltager med två deltagare som ingår i ett rullande schema (städlista) för en timmes städning av servicehuset. Städlistan anslås i klubbhuset. Styrelsen utser en städledare som fördelar arbetet.

Arbetsledare​

Styrelsen utser sex (6) arbetsledare i föreningen enligt rullande schema och en (1) arbetsplanerare.

 

Arbetsledarna leder och fördelar arbetet och avgör när dagens arbete är slut.

 

Meddela arbetsledare eller arbetsplaneraren om det är något som behöver åtgärdas i föreningen.

 

Kvartersvärd ​

Kvartersvärden skall informera medlemmarna i kvarteret om vikten att delta i föreningsarbetet.

Medlem skall informera sin kvartersvärd när man inte kan delta under ordinarie arbetslördag.

Kvartersvärden & arbetsledaren rapporterar frånvaro på dokument som underlag till kassören. Arbetsrapporten skall vara underskriven av kvartersvärden och arbetsledaren. Rapporten lämnas i kassörens postlåda på kansliet.

Vid byte av arbetslördag så meddelar den egna kvartersvärden aktuell kvartersvärd

på det kvarter där arbetslördagen skall genomföras.

Styrelsen

Södertälje Husvagnsklubb

2020-11-21

 

Scroll to Top Secured By miniOrange