Södertälje Husvagnsklubb

Bygg-El & Brandregler

Bygg-El-Brandregler för Södertälje Husvagnsklubb

Dokumentet uppdaterat på styrelsemöte 2020-11-21

Byggregler är samlingsdokument för byggnationer, elsäkerhet och brandsäkerhet. Södertälje husvagnsklubb följer den upprättade planbeskrivning och ändringen av byggnadsplan för Agdala 2:3. Laga kraftdatum 2020-07-17 för nya planbeskrivningen från Södertälje kommun.

1. På varje tomt får finnas

 • Ett fritidsfordon (husvagn/husbil). Fordon får inte sticka utanför tomtens längd.
 • Bilplats för uppställning av en (1) till två (2) bilplatser.
 • Ett (1) förtält eller en (1) förstuga upptagande en markyta av högst 25 m²
 • Ett (1) uterum med vindskydd och skärmtak upptagande en markyta av högst 9,0 m²
 • En (1) förrådsbyggnad upptagande en markyta av högst 6,0 m²

2. Utformning

 • Högsta tillåtna höjd över markens medelnivå för förrådsbyggnadens nock respektive den högst belägna delen av skärmtak över uteplats är 2,4 meter.
 • Uterum får ha en träbeklädd maximalhöjd av 1,5 meter och totalhöjd på 2,4 meter.
 • Staket och häck runt tomträtt får ha en höjd av högst 0,6 meter.
 • Förstuga får max ha en totalhöjd av 2,7 meter och en byggnadsarea av högst 25 m². (Anmälningsplikt till/av styrelsen föreligger för uppförande av förstuga). Förstugorna får målas i färgerna, röd, grå eller grön. Hela förstugan skall ha enhetlig färg.
 • Vindskydd, skärmtak, uteplats och förråd samt fritidsfordon och förtält får ha en totalhöjd på 2,4 meter.
 • Ingen form av byggnation får utfärdas på Prickmarken. Prickmarken är området 2,5 meter från tomtgräns till extern tomtinnehavare.
 • Fast takskydd/regnskydd över ytterdörr får inte ha en längd över 2,1 meter
 • Varje tomt skall ha plats för en (1) till två (2) parkeringsplatser.

 

3. För all byggnation krävs bygglov som utfärdas av styrelsen

Bygglovsansökan till byggruppen skall innehålla följande för att den skall behandlas.

 • Tomtnummer – Ritning över önskad byggnation samt skiss över tomten.
 • Bygglovsansökan skall vara underskriven vid ansökan, eller elektroniskt signerad.
 • Styrelsen eller byggruppen undertecknar godkänd ansökan.
 • När nybyggnationen är färdigställd utförs en slutbesiktning av styrelsen eller utsedd byggrupp.
 • Byggnation får inte påbörjas innan bygglovsansökan är godkänd.
 • Byggnationer på tomt utan bygglov är inte godkänt enligt föreningens regler.
 • Avståndet från egen bebyggelse till granntomtens närmaste bebyggelse får inte understiga 4 meter.

4. Avvikelser från byggreglementet

Byggnationer och upprättande av uteplatser på allmänning (utanför tomtgräns) är inte tillåten utan styrelsens godkännande. Byggnation på den s.k. prickmark som gränsar till andra markägare är förbjuden. Prickmarken är 2,5 meter från tomtägares tomtgräns mot annan tomtägare än Södertälje husvagnsklubbs mark.

Vid nybyggnation som avviker från Södertälje husvagnsklubbs regelverk blir tomtinnehavaren personligt ansvarig. Tomten kan besiktigas av utsedd person från kommunen som ger ett föreläggande (vite) på nybyggnation angående felaktig byggnation. Styrelsen kan besluta om rivning av otillåtna byggnationer.

5. Elinstallationer

 • Jordfelsbrytare skall vara ansluten i säkringsskåpet (stolpen) två (2) stycken  före uttag av el till (fritidsfordon), förtält, förstuga, altan och förråd eller annat.
 • Fasta installationer skall godkännas av El-gruppen. Ansökan skall vara godkänd av El – gruppen innan utförande och skall besiktigas vid färdigställande.
 • El kabel mellan elstolpe och fritidsfordon skall ha en area av minst 3 x 2,5 mm². Kabeln skall vara godkänd för utomhusbruk. (kabel av typ RDOE-kabel (H07RN-F).
 • Med fasta elinstallationer menas dragna och uppmonterade elkablar och uttagskontakter.
 • Ta inga risker när du gör El-jobbet själv. De flesta bränder i fritidsfordon är relaterade till bristfälliga Elinstallationer.

6. Brandsäkerhet

 • Vid byggnationer skall brandsäkerhetsföreskrifterna följas.
 • Varje fritidsfordon skall vara utrustad med godkänd brandsläckare.
 • Brandvarnare bör finnas i varje fritidsfordon och förtält/förstuga.
 • Parkering på föreningens gator är förbjudna. Endast i och urlastning är tillåtet.
 • Fritidsfordonets gasolinstallation skall besiktigas var annat år.
 • Vid inspektion av el- och brandsäkerhet är det viktigt att utsedda personer av styrelsen har tillgång till fritidsfordonet och tält/förstuga. Inspektion kommer att utlysas på anslagstavlorna.
 • Avståndet från egen bebyggelse till granntomtens närmaste bebyggelse får inte understiga 4 meter.

Gäller ej nybyggnation

Äldre anordningar som strider mot Södertälje kommuns planbeskrivning och klubbens regelverk och utformningsbestämmelser skall tas bort i samband med att innehavaren av aktuell husvagnslott avflyttar.

Södertälje husvagnsklubb

Beslutat på styrelsemötet

2020-11-21

Scroll to Top Secured By miniOrange