Södertälje Husvagnsklubb

Stadgar

STADGAR

FÖR

SÖDERTÄLJE HUSVAGNSKLUBB

Stadgeändringar är tagen på årsmötet 2018-03-24

§ 1 Ändamål

Klubbens huvudsakliga syfte är att, tillsammans, förvalta och utveckla Södertälje husvagnsklubb.

Tanken är att medlemmarna skall ställa upp sin husvagn/-bil, komplettera med tält, bod och uteplats, och utnyttja tomten som ett fritidsställe.

Tomtinnehavarna skall sköta sin tomt och tillsammans med övriga Tomtinnehavare hjälpa till med underhållet av hela husvagnsbyn.

Att endast utnyttja sin tomt som uppställningsplats för sin husvagn/-bil är inte förenligt med klubbens ändamål.

§ 2 Medlemskap

Ansökan om medlemskap skall göras till föreningen, där sen styrelsen beslutar om medlemskap skall beviljas eller ej.

Medlemskapet gäller den del av familjen som är mantalsskriven på samma adress.

§ 3 Möten

 Årsmöte hålls under mars månad varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Personlig kallelse med årsmöteshandlingar ska ske minst fyra (4) veckor före årsmötet.

Extra medlemsmöte hålls när styrelsen så beslutar eller minst femton (15) procent av medlemmarna skriftligen begärt att styrelsen skall kalla därtill. Personlig kallelse med angivande av vilka frågor som skall behandlas skall ske minst två (2) veckor före mötet.

Vid klubbens årsmöte skall följande ärenden behandlas

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Val av ordförande för årsmötet samt styrelsens val av sekreterare.
 3. Val av två protokolljusterare – tillika rösträknare.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Beslut om administrativa kostnader och reseersättningar.
 12. Fastställande av medlemsavgift, grundavgift samt arrendeavgift för nästkommande år.
 13. Fastställande av arbetsplan och budget. Behandling av motioner och förslag från styrelsen.
 14. Behandling av motioner och förslag från styrelsen. (Motioner till årsmötet skall skriftligen inkomma till styrelsen senast 31 januari.)
 15. Val av styrelse och suppleanter.
 16. Eventuella fyllnadsval till styrelsen.
 17. Val av revisorer och suppleanter
 18. Val av valberedning och sammankallande i denna.
 19. Årsmötets avslutande                                           

Vid årsmötet har varje medlem (= tomtinnehavare) en röst som får utövas av medlemmen personligen eller hens make/maka eller sambo.

Medlem (= tomtinnehavare) äger genom bevittnad fullmakt från annan medlem rätt att utöva dennes rösträtt. Medlem får inte företräda mer än en (1) annan medlem.

Ledamot av styrelsen äger inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

Nära anhörig till styrelseledamot kan inte väljas till revisor/revisorssuppleant.

Omröstning sker öppet utom vid val, då sluten omröstning skall företas om någon av de röstberättigade så begär.

Vid personval med lika röstetal vinner den mening mötesordföranden företräder utom vid val då lottning avgör.

 

§ 4 Styrelsen

Medlem eller dennes maka/make eller sambo är valbar till klubbens styrelse.

Styrelsen skall bestå av ordförande och minst sex (6) ledamöter samt minst två (2) suppleanter.

Ordförande väljs på en tid av två (2) år.

Vice ordförande, kassör och sekreterare och övriga ordinarie ledamöter väljs på en tid av två (2)  år.

Styrelsen väljs på två (2) eller ett (1) år. I princip så väljs halva styrelsen om eller på nytt vart annat år.

Ledamöter skall utses växelvis.

På varje årsmöte skall ordförande och vice ordförande efter val ha två eller ett år kvar tills nästa årsmöte.

På varje årsmöte skall kassör och sekreterare efter val ha två eller ett år kvar tills nästa årsmöte.

På varje årsmöte skall övriga ordinarie ledamöter efter val ha två eller ett år kvar tills nästa årsmöte (jämt uppdelat).

Suppleanterna väljs på en tid av ett (1) år.

Det åligger styrelsen att verkställa beslut som fattas på årsmöte eller extra årsmöte som hållits stadgeenligt.

Om möjligt bör medlemsmöte hållas minst två (2) gånger per år. Om inte bör medlemmarna hållas informerade om verksamheten på annat sätt.

Styrelsen skall organisera och aktivera arbetet inom klubben, stimulera verksamhet för medlemmarnas ungdomar, samt allmänt verka för en kamratlig samvaro bland medlemmarna.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Styrelsen skall lämna verksamhetsberättelse för det gångna året till årsmötet.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Suppleanterna kallas till sammanträdena och har förslags- och yttranderätt men inte rösträtt i annat fall än när de ersätter ordinarie ledamot.

Styrelsen skall upprätta särskilda ordningsföreskrifter för husvagnsbyn på fastigheten Södertälje Agdala 2:3, vilka skall omprövas vid årsmötet.

Klubbmedlem eller annan av styrelsen utsedd person som haft ansvar för viktiga handlingar, nycklar, inköp, sophantering eller liknande är skyldig att återlämna dokument, namn och adresser till kontaktpersoner, kontakter o.s.v. till styrelsen vid avgång, så att styrelsens arbete skall kunna fortsätta utan hinder.

 

§ 5 Räkenskaper och förvaltning

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Klubbens firma tecknas av två (2) styrelseledamöter i förening, vilka utses av styrelsen.

 

§ 6 Revision

För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning skall två (2) revisorer väljas på årsmötet för tiden till nästa årsmöte. För samma tid väljs två (2) revisorssuppleanter. Revisorerna får när som helst under verksamhetsåret ta del av klubbens räkenskaper och andra handlingar.

 

§ 7 Valberedning

Valberedning väljs av årsmötet på ett (1) år och ska bestå av minst tre (3) ledamöter, varav en (1) utses till sammankallande. Medlem som är styrelseledamot eller revisor i föreningen kan inte samtidigt ingå i valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att under verksamhetsåret samla in och utvärdera förslag på personer som är lämpliga att väljas till styrelseledamöter och revisorer.

Senast fyra (4) veckor före årsmötet ska medlemmarna lämna sitt förslag till valberedningen.

Senast två (2) veckor före årsmötet, ska valberedningen till styrelsen ha överlämnat sitt förslag med kandidater till de personval som ska behandlas av årsmötet.

Valberedningens förslag skall distribueras med övriga årsmöteshandlingar.

 

§ 8 Klubbens husvagnsby på fastigheten Södertälje Agdala 2:3

Fastigheten Agdala 2:3 ägs av Södertälje Husvagnsklubb och förvaltas av styrelsen.

Fastigheten är indelad i 123 tomter, vilka bildar kvarter om 10-15 tomter.

De sammanlagt 122 tomterna som, endast, får utnyttjas av klubbens medlemmar med hushåll.

Medlem som önskar nyttja en tomt skall göra framställning om det till styrelsen eller till person som styrelsen utsett att ansvara för detta arbete.

Som nyinflyttad får man först ett kontrakt (provboende) som gäller i tolv månader. Därefter görs en ny prövning.

Nyttjanderätten gäller med tre (3) månaders ömsesidig uppsägning.

Barn till medlem eller dennes make/maka eller sambo äger rätt att överta föräldrarnas nyttjanderätt om barnet efter ansökan beviljas medlemskap i Södertälje Husvagnsklubb.

Styrelsen eller den som styrelsen utsett att ansvara för detta arbete fastställer ett skäligt belopp för grundavgift.

För att vara bosatt på Södertälje husvagnsklubb permanent så måste ansökan göras till styrelsen. För att vara permanentboende så innebär det att man betalar den högre månadsavgift som är beslutad.

Den som säger upp sin nyttjanderätt äger rätt att återfå grundavgiften helt eller delvis under förutsättning av att tomten återlämnas i av styrelsen godkänt skick. Tomtinnehavaren har vidare rätt till eventuell ersättning från tillträdande nyttjanderättshavare för t ex tomtplaneringskostnader.

Innehållen grundavgift skall användas för att återställa tomten till av styrelsen godkänt skick.

 

Vid överlåtelse av nyttjanderätten skall skälig avgift enligt styrelsens bestämmande erläggas till klubben för administrationskostnader.

Innan medlem får ta nyttjanderätten i anspråk skall till klubben inbetalas grundavgift och arrendeavgift för innevarande månad.

Husvagn/husbil skall vara utrustad så att den på egna hjul går att flytta från tomten. Husvagn/husbil skall vara försäkrade. Husvagn/husbil skall godkännas av styrelsen.

Kopia på försäkringsbrev för husvagn/husbil skall lämnas till kvartersvärd.

El-anläggning för 230 volt i husvagn och förtält skall vara kopplad till jordfelsbrytare.

För de husvagnar/husbilar som står långstidsuppställda bör gasol besiktigas var annat år. Gasolbesiktningen kan utföras av en auktoriserad besiktningsman som lämnar ett besiktningsintyg. Eventuella anmärkningar måste åtgärdas innan godkänt intyg kan erhållas.

 

§ 9 Betalning av avgifter

Medlem som inte betalat fastställda avgifter till klubben inom fem (5) dagar efter förfallodag påförs en tilläggsavgift på 10 %.

Vid dröjsmål med betalning av avgifter gäller att efter 30 dagar utfärdar styrelsen en erinran. Har medlemmen inte inom tio (10) dagar därefter antingen betalat skulden eller visat sig ha godtagbart förfall, skall styrelsen skriftligen utfärda en varning eller fatta beslut om medlemmens uteslutning samt förverkande av nyttjanderätten.

 

§ 10 Ordningsföreskrifter

Medlem får inte uppträda störande, bråkigt eller våldsamt mot övriga medlemmar, deras hushåll eller gäster. Medlem får inte heller genom ord och handling trakassera eller diskriminera övriga medlemmar, deras hushåll eller gäster.

Medlem får inte motarbeta klubbens verksamhet eller ändamål på sätt som skadar klubbens

intressen.

På utsatt besiktningsdag för gasol råder närvaroplikt. Om medlem inte kan närvara skall detta anmälas till styrelsen eller till av styrelsen utsedd person beträffande gasolbesiktningen.

För att nedbringa anläggnings- och driftkostnader skall medlem utan ersättning fullgöra av styrelsen eller av styrelsen utsedda personer fastställda arbetsinsatser.

Vid nedsatt arbetsoförmåga kan arbetsplikt utföras efter personlig förmåga.

Den av styrelsen utsedde förvaltaren fördelar och övervakar alla arbetsinsatser.

Medlem skall nyttja och vårda sin tomt och klubbens allmänna egendom i enlighet med de föreskrifter som styrelsen lämnar.

Det åligger medlem att till styrelsen anmäla ändrad adress och telefonnummer.

Styrelsen har upprättat allmänna ordningsregler för tomtinnehavare och gästboende.

Mer omfattande ordningsföreskrifter finns utfärdade och är en del av stadgedokumenten.

 

§ 11 Besiktningar

Styrelsen eller av de utsedda personerna äger rätt att vid behov utföra kontrollbesiktningar inom området. Sådan besiktning skall annonseras på anslagstavlan och ske i närvaro av tomtägarna.

Akut (nödvändig) besiktning baserad på säkerhetsproblem får utföras men Tomtinnehavaren skall snarast informeras om detta.

 

§ 12 Uteslutning

Styrelsen kan besluta om uteslutning ur klubben samt förverkande av nyttjanderätten till tomt om medlem bryter mot stadgar, reglementen och ordningsregler eller i övrigt är olämplig som medlem.

Klubben har ett byggreglemente som bygger på brandskydds- och detaljplanen från Södertälje kommun. Dessa måste ovillkorligen följas.

Medlem skall erhålla en, skriftlig, varning innan, ett ev. beslut om uteslutning kan ske.

Uteslutning och förverkad nyttjanderätt skall meddelas medlemmen skriftligen.

 

§ 13 Stadgeändring

Ändring eller komplettering av dessa stadgar kan endast ske på klubbens årsmöte eller extra årsmöte.

Beslut härom fattas med enkel majoritet av de på årsmötet röstberättigade. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

 

§ 14 Upplösning

Eventuell upplösning av Södertälje Husvagnsklubb sker efter beslut på årsmöte och ett därpå följande extra årsmöte.

Föreningen kan endast upplösas genom likalydande beslut med minst 3/4 majoritet av två möten, varav det första skall vara det ordinarie årsmötet.

Föreningens sista årsmöte följer mötesordningen. Beslutas det att klubben skall upplösas tillsätts en expeditionsstyrelse av årsmötet, vars uppgifter är att kräva in föreningens fodringar, betala dess skulder, sälja klubbens tillgångar och kalla medlemmarna till föreningens sista möte.

Vid föreningens sista möte fattas beslut om fördelning av klubbens kvarvarande likvida medel, lager och inventarier, samt formen för information om mötets beslut till inte närvarande medlemmar. Mötets sista beslut upplöser slutgiltigt klubben.

 

Till stadgarna hör också ett antal bilagor som styr föreningens verksamhet:

Arbets- och Städpliktsregemente

Regelverket styr arbetet på klubbens egendom.

Innehållet i detta dokument kan, löpande, ändras av klubbens styrelse.

 

Byggreglemente för Södertälje Husvagnsklubb

Regelverket styr utformandet av Södertälje husvagnsklubbs tomter och vad som krävs för förändring av respektive tomts byggnation.

Innehållet i detta dokument kan, löpande, ändras av klubbens styrelse.

 

Ordningsregler för Södertälje Husvagnsklubb

Det finns två regelverk, för Tomtinnehavare och gästboende

Regelverket styr vilka ordningsregler som gäller Södertälje husvagnklubb.

Innehållet i detta dokument kan, löpande, ändras av klubbens styrelse.

 

Scroll to Top Secured By miniOrange